R E G U L A M I N
G O S P O D A R S T W A  A G R O T U R Y S T Y C Z N E G O
W O J T K O W A  O S A D A

§ 1

Gospodarstwo Agroturystyczne Wojtkowa Osada, zwane dalej gospodarstwem, jest gospodarstwem agroturystycznym, w skład którego wchodzi ogrodzony obszar oraz znajdujący się w tym obrębie dom, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne, pomosty oraz tereny wyznaczone na cele rekreacyjne.

§ 2
 1. Po przyjeździe do gospodarstwa każdy z gości zobowiązany jest do zgłoszenia się do właściciela gospodarstwa i zameldowania.
 2. Opłata za pobyt w gospodarstwie, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę, pobierana jest z góry (w dniu zameldowania w gospodarstwie). Wysokość opłat za pobyt w gospodarstwie jest różna w zależności od okresu pobytu. Okresem pobytu jest okres w sezonie lub poza sezonem.
 3. Za sezon uważa się okres od 1 maja do 30 września.
 4. Po dokonaniu rezerwacji terminu pobytu w pospodarstwie należy wpłacić w terminie 2 dni zaliczkę w wysokości 30% kwoty należnej na wskazany na stronie internetowej gospodarstwa rachunek bankowy (www.starekiejkuty.com). Istnieje możliwość przesunięcia terminu wpłaty zaliczki po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem gospodarstwa. Niewpłacenie zaliczki w zakreślonym terminie skutkowało będzie zwolnieniem terminu pobytu w gospodarstwie (anulowaniem rezerwacji). O dacie wpłaty zaliczki decyduje moment zaksięgowania kwoty należnej na rachunku bankowym gospodarstwa.
 5. Przed zakwaterowaniem się goście zobowiązani są do odbioru stanu technicznego pokoju oraz do zgłoszenia ewentualnych uwag i uszkodzeń właścicielowi gospodarstwa.
 6. Doba hotelowa w gospodarstwie rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00.
 7. W gospodarstwie obowiązuje cisza nocna w zwyczajono przyjętych godzinach, tj. od 22:00 do 6:00.
§ 3

Na terenie gospodarstwa poza gośćmi mogą przebywać jedynie osoby zgłoszone u właściciela gospodarstwa. Wprowadzanie na teren gospodarstwa osób nie będących zgłoszonymi wymaga każdorazowo uzyskania zgody właściciela gospodarstwa.

§ 4
 1. Pobyt zwierząt domowych na terenie gospodarstwa wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania zgody właściciela gospodarstwa.
 2. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie gospodarstwa wyłącznie pod nadzorem ich właścicieli.
§ 5
 1. Korzystanie ze sprzętów wodnych pozostających w dyspozycji gospodarstwa wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania zgody właściciela gospodarstwa. Wydawanie sprzętów wodnych jest każdorazowo ewidencjonowane przez właściciela gospodarstwa.
 2. Zabrania się korzystania ze sprzętu wodnego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Opuszczając gospodarstwo gość powinien rozliczyć się z wydanych uprzednio sprzętów wodnych.
§ 6

Uprawianie wędkarstwa na terenie gospodarstwa możliwe jest wyłącznie dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia, tj. kartę wędkarską (Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego bez dodatkowych opłat) oraz ważne zezwolenie na połów ryb w Okręgu Mazowieckim PZW.

§ 7

W cenę pobytu gości wliczony jest koszt jednej butli gazowej 11 kg (jedna sztuka na dwa tygodnie), energii elektrycznej, wody oraz kompletu pościeli. W razie wykorzystania powyższej ilości gazu możliwe jest uzyskanie dodatkowej butli gazowej 11 kg za dodatkową opłatą.

§ 8

Rozpalanie ognisk, parkowanie pojazdów i wyrzucanie odpadów na terenie gospodarstwa możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

§ 9

We wnętrzu pokoi całkowity obowiązuje zakaz palenia.

§ 10

Gospodarstwo nie ponosi odpowiedzialności za mienie gości pozostawione bez należytego zabezpieczenia.

§ 11

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych gospodarstwa powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.

§ 12

Gospodarstwo może odmówić przyjęcia osób, które podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyły regulamin gospodarstwa wyrządzając szkodę w mieniu gospodarstwa lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników gospodarstwa albo innych osób przebywających w gospodarstwie albo też w inny sposób zakłóciły pobyt gości lub funkcjonowania gospodarstwa.